Store

Da Aina Desk Top Zen Gardens

Polar Bear

20″ Dia. Da Aina Zen
Sand from North Lake Tahoe Region
Stone “Polar Bear / American Native Woman”
Da Aina Zen Rake (The Edge)
Da Aina Zen Rake (At Peace)
$850.00
%d bloggers like this: